Horny Jaipur ๐Ÿ๐Ÿœ call girl Rosy offers only full ๐Ÿ๐Ÿœnight sex

Description

Hello everyone, my name๐Ÿ๐Ÿœ is Rosy, I am a horny Jaipur call girl who offer only full night or full day sex, I donโ€™t do shot because๐Ÿ๐Ÿœ I am not a professional whore, I am a real college girl aged 23 years, currently pursuing my studies ๐Ÿ๐Ÿœfrom a very reputed university in Jaipur, I canโ€™t disclose more details because of obvious reason. I am doing this work ๐Ÿ๐Ÿœbecause I love sex and I also need some money, so instead of giving my pussy to my boyfriend for free Iโ€™d prefer to give it to someone who can pay me INR 12000 for a full night. I keep my pussy shaved so that my๐Ÿ๐Ÿœ clients can touch it, lick it and feel it with ๐Ÿ๐Ÿœtheir tongue. I am a very open mind girl who is ready to suck on your dick with her warm mouth, I do all type of sexual positions like sex in doggy style, stand up position, sex in bathroom, light bondage, dirty talks, dick sucking, taking your balls in๐Ÿ๐Ÿœ my mouth and shaking your dick, look into your eyes while sucking your dick on my keens and much more.

I have a private apartment๐Ÿ๐Ÿœ where I can host you, I donโ€™t go to hotels because itโ€™s not safe for a single girl๐Ÿ๐Ÿœ to go out with a stranger, so I prefer to offer my place for free, I live in a very discreet apartment where now one ๐Ÿ๐Ÿœwill judge you, I also run a small business from home so if someone ask, I can introduce you as my work client. I am a very genuine call girl  in Jaipur, donโ€™t think much and give me a call, I have a manager๐Ÿ๐Ÿœ to handle all the call, so you can ask him for my ๐Ÿ๐Ÿœpics and heโ€™ll assist you with all the details you need.

Tags