Jaipur escort πŸ‘©β€πŸΌ available πŸ‘©β€πŸΌ now for a private πŸ‘©β€πŸΌshow

Description

Hello guys, if you are πŸ‘©β€πŸΌ looking for some strippers for a show at πŸ‘©β€πŸΌ your friend's birthday or a bachelors party, πŸ‘©β€πŸΌ then Jaipur escort Kashima is available now for a private πŸ‘©β€πŸΌ show with full fun. This is this the first time in Jaipur city when πŸ‘©β€πŸΌ an escort is working as a strippers, basically strippers are the girls who can get naked in front πŸ‘©β€πŸΌ of you but you can't touch them. Here with me you can touch me, lick my pussy, πŸ‘©β€πŸΌ grab my boobs or even fuck me in front of your friends. Now you can imagine that how wild this πŸ‘©β€πŸΌ party is going to be, so hire me tonight for a rough sex party with your friends. The only request I πŸ‘©β€πŸΌ have is to behave nicely with me and in return you can have as much fun πŸ‘©β€πŸΌ as you wish. When I say unlimited it certainly doesn't mean that I will dance in front of a πŸ‘©β€πŸΌ crowd of hundreds of guys, certainly there are some rules that πŸ‘©β€πŸΌ everyone of us have to follow.

πŸ‘©β€ Rule No. 1 - Maximum 4 guys allowed in the room

πŸ‘©β€ Rule No. 2 - Party will be held either at my place or a reputed hotel (minimum 3 star hotel)

πŸ‘©β€ Rule No. 3 - Everyone should be very open minded and well behaved.

πŸ‘©β€ Rule No. 4 - Sex will be the last activity, so have as much fun as you want before sex, i.e. if you want to enjoy lap dance or a naked dance with me then do it before sex. Because after sex I will be exhausted and will not be able to perform any more acts.

πŸ‘©β€ Rule No. 5 - Every guy will get an equal chance (one shot) for having sex, during sex you can be as much naughty as you want but again you should know your limits (for me it's okay to do anything as long as it's safe for both of us).

Price : A private show with Jaipur escort like me is πŸ‘©β€πŸΌ going to cost you INR 16000 for 4 hours and if you want me to πŸ‘©β€πŸΌ stay for a whole night then the πŸ‘©β€πŸΌ charges will be INR 25k for more details πŸ‘©β€πŸΌ call me now.

Tags