Jaipur escort πŸ±πŸ’ Kamini is ready to πŸ±πŸ’ take your dick into πŸ±πŸ’ her mouth

Description

Guys love to get πŸ±πŸ’ a blowjob but most of them never get it from πŸ±πŸ’ their girlfriend or wife, that's here I am a Jaipur escort named Kamini is ready to take you dick into my mouth and suck it until you πŸ±πŸ’ cum. I am a very good cock sucker and πŸ±πŸ’ my clients love it when I see into their eyes πŸ±πŸ’ during oral sex, I get very horny by touching guy's private parts and you an fuck me as you want. So please contact me soon as I am feeling very bored inside my flat because I live here alone. You may come to πŸ±πŸ’ my house or I can go out with you, if you have a car then we can roam around the πŸ±πŸ’ city and I'll keep sucking your dick while you are driving. I am always ready to provide my Jaipur escort services to young and older man anywhere πŸ±πŸ’ within the city area.

I am looking for a πŸ±πŸ’ open minded guy who understand the importance of sex in our life, I am not here to just πŸ±πŸ’ fuck around, though you need to pay me a particular amount of money in order to spend some πŸ±πŸ’ time with me but that doesn't mean that I'll compromise with my taste during sex, because I love sex πŸ±πŸ’ and I admire every single minute of it with my clients. So if you are ready for some crazy and rough sex then call me now and we can discuss the charges and πŸ±πŸ’ timing accordingly.

Speaking about my charges, it will cost you only INR 3000 for an πŸ±πŸ’ hour full of enjoyment and INR 5500 for 2 hours of full πŸ±πŸ’ sexy fun, you can also enjoy πŸ±πŸ’ with me for full night at as little price as INR 12000 only. All of my packages comes with full services where you will get cock sucking, sex in multiple position, golden shower, πŸ±πŸ’ romantic set of role plays, sexy games, sex toys on me or you, light BDSM, sex in shower, dirty talks and much more. I am a very cheerful girl who will not disappoint you, so give me a πŸ±πŸ’ try and I assure you that you will get regret of your decision.

Tags