Jaipur escort πŸ˜΅β€πŸ’« service by naughty πŸ˜΅β€πŸ’« university student

Description

Hello my πŸ˜΅β€πŸ’« darling, my name is Ayushi, I am a university πŸ˜΅β€πŸ’« student here in Jaipur and I also provide high profile escort services in Jaipur, if you are looking πŸ˜΅β€πŸ’« for a reliable service without any hesitation then give me a πŸ˜΅β€πŸ’« call now, I am an erotic girl that πŸ˜΅β€πŸ’« you have never meet before, I will give you an unforgettable πŸ˜΅β€πŸ’« sexual experience at lowest rates possible, here you are going to meet a very open minded girl who like to make friends and meet new people. My experience as a Jaipur escort taught me πŸ˜΅β€πŸ’« how exactly I can make my man happy and help him to bring his πŸ˜΅β€πŸ’« lusty dream to reality. I provide my services till late night and if you are looking for a midnight campaign, call me and I'll get back to you as πŸ˜΅β€πŸ’« soon as possible.

I am a πŸ˜΅β€πŸ’« very horny and dirty girl when it come to sex, I like it like it nasty and do a lots of experiments during πŸ˜΅β€πŸ’« our sexual play, if you are looking for a right call girl for tonight then no one can be πŸ˜΅β€πŸ’« batter then me. I also have a friend who is also willing to meet new people, I can call her and ask to join us πŸ˜΅β€πŸ’« but you will have to pay her for that.

My services πŸ˜΅β€πŸ’« are limitless, I provide full nude body to body massage, cock sucking, taking your balls into my πŸ˜΅β€πŸ’« mouth and sucking them hard, love making, nude body to πŸ˜΅β€πŸ’« body touching, rough anal sex, naught romance and much πŸ˜΅β€πŸ’« more, I charge a very nominal fee of INR 3000 for an hour and INR 12000 for full night. If you want a threesome with πŸ˜΅β€πŸ’« my friend then she is also going to charge you the same which means it will cost you πŸ˜΅β€πŸ’« double for a nice memorable threesome. Call me now on or send me a πŸ˜΅β€πŸ’« message on whats app, I'll share the πŸ˜΅β€πŸ’« real pictures of both of us on whats app. I am waiting for you to πŸ˜΅β€πŸ’« come and lick my pussy baby.

Tags